-10%
3,550৳ 3,750৳ 
3,195৳ 3,375৳ 
-10%
3,250৳ 3,550৳ 
2,925৳ 3,195৳ 
-10%
2,100৳ 2,300৳ 
1,890৳ 2,070৳ 
-10%

istinamah kurti

Istinamah Kurti

1,650৳ 1,850৳ 
1,485৳ 1,665৳ 
-10%
2,900৳ 3,300৳ 
2,610৳ 2,970৳ 
-10%
1,350৳ 1,550৳ 
1,215৳ 1,395৳ 
-10%
1,150৳ 1,250৳ 
1,035৳ 1,125৳ 
-10%

Others

Kaftan

1,200৳ 1,400৳ 
1,080৳ 1,260৳ 
-10%
3,650৳ 4,050৳ 
3,285৳ 3,645৳ 
-10%
1,350৳ 1,550৳ 
1,215৳ 1,395৳ 
-10%
3,000৳ 3,300৳ 
2,700৳ 2,970৳ 
-10%

Abaya

Radiyah

2,180৳ 2,380৳ 
1,962৳ 2,142৳ 
-10%
-10%

Abaya

Aliya

2,700৳ 2,900৳ 
2,430৳ 2,610৳ 
-10%
-10%
3,600৳ 4,000৳ 
3,240৳ 3,600৳ 
-10%
-10%
3,100৳ 3,700৳ 
2,790৳ 3,330৳